Logo
*** Lưu ý:
Dịch vụ cung cấp trai gọi tại nhà uy tín có thông tin rõ ràng, album hình ảnh và giá trực tiếp.
 
Dịch vụ:
Hotline: 0793107539 (Mr. KEN) - Vui lòng chọn khu vực hiện tại của bạn.
Kien
Mã số: 059
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Kien

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Roy
Mã số: 061
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Roy

1.000.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Trog
Mã số: 062
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Trog

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Toan nguyen
Mã số: 063
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Toan nguyen

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Jack
Mã số: 067
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Jack

1.500.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Tay den
Mã số: 068
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Tay den

2.000.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Cao phat
Mã số: 065
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Cao phat

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Huy bog da
Mã số: 066
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Huy bog da

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Tuan linh
Mã số: 069
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Tuan linh

1.000.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Baby nam
Mã số: 070
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Baby nam

1.000.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
An phuong
Mã số: 071
Trai gọi sài gòn - TPHCM

An phuong

1.500.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Khoi
Mã số: 072
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Khoi

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Hoang khai quan
Mã số: 073
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Hoang khai quan

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Lam ha noi
Mã số: 074
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Lam ha noi

1.500.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Nobita
Mã số: 075
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Nobita

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Hoang
Mã số: 076
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Hoang

1.500.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Phat k
Mã số: 077
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Phat k

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Tran khoi nguyen
Mã số: 078
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Tran khoi nguyen

 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Mybui
Mã số: 079
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Mybui

2đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Tiep
Mã số: 080
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Tiep

1.500.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Thanh phong
Mã số: 081
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Thanh phong

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Nam ka
Mã số: 082
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Nam ka

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Cuong teen
Mã số: 083
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Cuong teen

1.000.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Tan phat
Mã số: 084
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Tan phat

1.000.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Trung tin
Mã số: 085
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Trung tin

3.000.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Minh chau
Mã số: 087
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Minh chau

1.000.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Danh
Mã số: 086
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Danh

1.000.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Nam menly
Mã số: 089
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Nam menly

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Trung philipin
Mã số: 090
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Trung philipin

1.500.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Thuan
Mã số: 091
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Thuan

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Nam nguyen
Mã số: 093
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Nam nguyen

3.000.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Tan dat
Mã số: 094
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Tan dat

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Tuan hd
Mã số: 092
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Tuan hd

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Huy
Mã số: 095
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Huy

1.000.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Huynh
Mã số: 096
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Huynh

1.000.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Nk
Mã số: 097
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Nk

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Nhan
Mã số: 170
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Nhan

2.000.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Viet nguyen
Mã số: 098
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Viet nguyen

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Soai de
Mã số: 099
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Soai de

2đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Luan
Mã số: 100
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Luan

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Phuc
Mã số: 101
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Phuc

1.500.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Tai k
Mã số: 102
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Tai k

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Lâm
Mã số: 309
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Lâm

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Lee
Mã số: 104
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Lee

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Tong ky
Mã số: 105
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Tong ky

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Dinh trong
Mã số: 106
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Dinh trong

1.500.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
An binh
Mã số: 107
Trai gọi sài gòn - TPHCM

An binh

1đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Tinh hy
Mã số: 108
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Tinh hy

1.000.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Phong tran
Mã số: 109
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Phong tran

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Phat 2
Mã số: 110
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Phat 2

1.000.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Thien duy
Mã số: 112
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Thien duy

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Huỳnh
Mã số: 317
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Huỳnh

1.500.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Quoc
Mã số: 113
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Quoc

1.000.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Khanh nguyen
Mã số: 114
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Khanh nguyen

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Thanh duong
Mã số: 115
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Thanh duong

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Huy ad
Mã số: 116
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Huy ad

1.500.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Huy body
Mã số: 118
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Huy body

3đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Trung tin
Mã số: 159
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Trung tin

2.500.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Ken
Mã số: 119
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Ken

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Dinh trong
Mã số: 120
Trai gọi sài gòn - TPHCM

Dinh trong

1.200.000đ/ shoot
 • Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Gọi: 0793107539 Chát Zalo